Elever med Generelle Indlæringsvanskeligheder
Klasserækken for Generelle Indlæringsvanskeligheder er et specialundervisningstilbud. Tilbudet er delt i 7 klasser, der henholdsvis bærer betegnelsen SPA,SPB, SPC, SPD, SPE og SPF  Det betyder at Aars Skole kan tilbyde undervisning til disse elever i et komplet skoleforløb - 0. til 10.klasse.
 
En potentiel elev med Generelle Indlæringsvanskeligheder vil i udpræget grad have svært ved at følge normalundervisningen i bred forstand. Eleven vil falde igennem i forhold til faglige krav, hvilket ofte giver sig udslag i meget frustrerede elever, grundet mange og hyppige nederlag. Disse nederlag vil af og til påvirke barnets selvtillid og selvværd i negativ retning, med Adfærd-, Kontakt- og trivselsmæssige problemer til følge.
 
Den faglige undervisning
Elever med Generelle Indlæringsvanskeligheder skal som alle andre elever møde udfordringer og krav i undervisningen. Mange elever skal have undervisningen konkret og i en anskuelig form. De skal se, røre, smage og lugte, så de får direkte erfaringer. Senere skal der bruges billeder, film, fotos, tegninger, lydbånd og computere i undervisningen, så eleverne oplever emnerne gennem forestillinger. Undervisningen skal være samfundsmæssig relevant. Eleven skal kunne bruge det lærte nu og på længere sigt.
 
Når eleven skal lære noget, må undervisningen bredes ud, så den passer både klassen/gruppen og den enkelte. Hertil anvendes flere måder: Forskellige aktiviteter, forskelligt materiale, vekslen mellem undervisningsformer og udviklingsdifferentiering. Der må også tages hensyn til den tid eleven får til rådighed. Den enkelte elev kan have forskellig arbejdshastighed fra de andre, den kan være nedsat, ligesom den enkelte hurtigere kan blive træt.
 
Skoledage i klasserækken for Generelle Indlæringsvanskeligheder
Åbningstiden følger Aars Skoles øvrige undervisning.
 
Samarbejdet mellem forældre, PPR og lærerne
Lærerne fra klasserækken for Generelle Indlæringsvanskeligheder og Psykologen fra PPR, indgår i et tæt, udvidet og målrettet forældresamarbejde omkring barnet i hele den periode barnet er i klasserækken for Generelle Indlæringsvanskeligheder.
 
Visitering
Visitering til klasserækken foregår gennem PPR.